Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Historia szkoły

     II liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej zaczęło swoją działalność 1 września 1991 roku. Szkoła powstała z inicjatywy Dyrektora Pawła Peikowskiego, który uzyskał zgodę władz oświatowych, aby równolegle z Zespołem Szkół Przemysłu Skórzanego mogła funkcjonować nowa szkoła – II Liceum Ogólnokształcące.

     Na pierwszy rok szkolny przewidziano rekrutację do dwóch oddziałów klasowych i na apelu rozpoczynającym rok szkolny 1991/92 obok uczniów kształcących się w Technikum Przemysłu Skórzanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej stanęło także 63 uczniów nowej szkoły - liceum. Pierwsi absolwenci 4-letniego wówczas liceum ukończyli szkołę w 1995 roku. Ilość uczniów rozpoczynających naukę w nowym liceum ( jak mówiono wówczas, tym przy „skórze” lub „białym”) była zmienna, uzależniona w dużym stopniu od demograficznych uwarunkowań.

 

     W drugim roku przyjęto uczniów do trzech oddziałów klasowych, w kolejnych trzech latach znowu do dwóch, później nastąpił sukcesywny wzrost ilości przyjmowanych uczniów. Kolejne trzy lata, to już rekrutowanie do 4 oddziałów, później 6, 8 a nawet max. do 9. Od roku szkolnego 2013/14 przeprowadzamy rekrutację do 6 oddziałów klasowych, po 28 - 30 uczniów.

 

     Wprowadzenie reformy oświatowej spowodowało, że w 2000 roku po raz ostatni przyjmowaliśmy uczniów do 4-letniego liceum. Uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2002/2003 odbywali już edukację przez okres 3 lat. Pierwsi absolwenci objęci reformą, kończący wcześniej 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum przystąpili do tzw. nowej matury w 2005 roku.

 

     Liczbę absolwentów kolejnych lat ilustruje poniższa tabela:

 

 

 

Lp.

Rok 

Liczba absolwentów 

 1

 1995

 57

 2

 1996

 83

 3

 1997

 63

 4

 1998

 63

 5

 1999

 72

 6

 2000

 139

 7

 2001

 139

 8

 2002

 146

 9

 2003

 208

 10

 2004

 285

 11

 2005

 284

 12

 2006

 280

 13

 2007

 257

 14

 2008

 240

 15

 2009

 237

 16

 2010

 229

 17

 2011

 236

 18

 2012

 218

 19

 2013

 212

 20

 2014

 206

 21

 2015

 208

 22

 2016

 186

 23

 2017

 184

 24

 2018

 160

 25

 2019

 175

 26

 2020

 163

 27

 2021

 160

 28

 2022

 174

 29

 2023 

 162

 Razem  5034

 

Struktura i nazwa Szkoły 

     II LO początkowo funkcjonowało równolegle z Zespołem Szkół Przemysłu Skórzanego /wspólne kierownictwo/ a od 1 września 1995 roku szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego i II LO otrzymują wspólną nazwę:
Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących.

     Po „wygaszeniu” szkół przemysłu skórzanego Uchwałą Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 19 maja 2006 roku od 1 września 2006 roku Szkoła otrzymuje nazwę:
II Liceum Ogólnokształcące.


     Na wniosek społeczności Szkoły Rada Powiatu Starogardzkiego Uchwałą z dnia 20 maja 2011 roku nadaje II LO imię Ziemi Kociewskiej i prawo posługiwania się od 1 września 2011 roku nazwą:
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej.

 

Kierownictwo Szkoły

     Wspomniany dyrektor Paweł Peikowski kierował szkołą w latach 1991- 2007. Wicedyrektorami w czasie Jego kadencji byli: Zenon Poziemski w latach 1991 – 2001 i Piotr Cesarz w okresie 1991- 2007. Po przejściu dyrektora Pawła Peikowskiego na emeryturę funkcję dyrektora objął od 1 września 2007 roku Piotr Cesarz a wicedyrektorem została Hanna Gałązka-Janas.

     Od września 2016 roku dyrektorem szkoły jest Hanna Gałązka-Janas, a wicedyrektorem Beata Mokwa.

 

Ważne wydarzenia

     Szczegółowy opis szkolnych wydarzeń zamieszczamy na odpowiedniej zakładce naszej strony internetowej – „wydarzenia”.

 

Baza Szkoły

     Wygląd zewnętrzny naszych szkolnych obiektów i stan pomieszczeń wewnętrznych zmieniał się dosyć znacznie w różnych okresach funkcjonowania Szkoły. Przeglądając zdjęcia z kronik
i „szuflad” pracowników i absolwentów można zauważyć duże zmiany.
Do najważniejszych prac remontowych i modernizacji można zaliczyć:

- prace adaptacyjne obiektów fabryki obuwia przystosowujące pomieszczenia do potrzeb oświatowych. Bardzo uciążliwe i trudne prace były prowadzone pod okiem dyrektora Stefana Rządkowskiego w latach 50- tych,
/ miało to miejsce po przeprowadzce ówczesnej Szkoły z Wierzchucinka do Starogardu - szczegóły historii szkół skórzanych zostały zamieszczono w dalszej części opisu /,

- w latach 70-tych dobudowano z inicjatywy dyrektora Zygmunta Lewandowskiego piętro na wolnostojącym budynku szkolnej stołówki ( powstało 5 nowych pomieszczeń klasowych ) oraz zbudowano „łącznik” (połączenie głównego obiektu szkoły ze stołówką i nadbudówką ), w którym na parterze zaplanowano pomieszczenia gospodarcze, szatnie wf i szatnię ogólnoszkolną a na piętrze urządzono zastępczą salę sportową,

- w 1986 roku rozpoczęto generalny remont gł. budynku szkoły, który umożliwił; poprzez adaptację strychów ( lewe i prawe skrzydło ); utworzenie 3 dużych pomieszczeń klasowych oraz doprowadził do znacznej poprawy warunków w szkolnym internacie (wyremontowanie dotychczasowych pokoi i zaadoptowanie strychu na dodatkowe pokoje internatowe),
/ Ten duży remont został zapoczątkowany przez dyr. Henryka Urbańskiego, aktywnie wspomaganego – szczególnie w zakresie uzgadniania dokumentacji technicznej - przez wicedyrektora Zenona Kroplewskiego. Większość zasadniczych prac i wszystkie związane z poprawą estetyki na zewnątrz ( np. nowe pokrycie dachowe, ogrodzenie i nawierzchnia placu apelowego ) przebiegała od 1988 roku pod kierunkiem nowego dyrektora Pawła Peikowskiego /.

- lata 90- te to okres wielu przeobrażeń strukturalnych i organizacyjnych szkoły, które w dużym stopniu wymuszają przeprowadzanie najróżniejszych remontów i modernizacji.
/ Okolicznością wywołującą najwięcej perturbacji ale zarazem szans na uzyskanie nowych rozwiązań i funkcji niektórych fragmentów obiektu szkoły była likwidacja internatu /.

Dyrektor Paweł Peikowski dokonał wtedy wiele znaczących zmian:

     - w miejsce zaplecza kuchennego przy stołówce powstały nowe pomieszczenia socjalne i mała salka dydaktyczna do potrzeb wf,
     - w miejsce pomieszczeń obsługi internatu / pralnia, magiel/ urządzono 3 pracownie komputerowe,
     - w miejsce pokoi internatowych powstały salki lekcyjne dla małych grup, np. do nauki języków obcych, „ izby” pamięci gromadzące pamiątki po szkołach przemysłu skórzanego, biblioteka i centrum multimedialne,
     - adaptacja pomieszczeń piwnicy na „siłownię” do ćwiczeń na wf i zajęcia rekreacji ruchowej.

     Od 1 stycznia 1999 roku zaczynają funkcjonować nowe struktury samorządowe – powiaty. Powiat Starogardzki staje się dla naszej Szkoły organem prowadzącym, przejmuje od Kuratorium Oświaty w Gdańsku wiele kompetencji ( gł. dot. stwarzania odpowiednich warunków materialnych i organizacyjnych, w tym utrzymanie bazy szkoły i zabezpieczenie finansowe ).
     Kuratorium od tej pory sprawuje tylko nadzór pedagogiczny.

     Powyższy fakt połączony z bardzo rozsądną, przemyślaną polityką władz Starostwa (szczególnie konsekwencją Naczelnika Wydziału Edukacji ) przyczynił się do znacznego zintensyfikowania wielu prac remontowych poprawiających stan techniczny i estetykę szkolnych pomieszczeń i całego obiektu oraz przyczynił się do dokonania zakupów wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

Warto wymienić najważniejsze:
- wymiana w całym obiekcie starej stolarki okiennej na PCV – lata 2002 - 2009,
- budowa sali sportowej – w latach 2006 – 2008 / uroczyste otwarcie – 04.03.2008 r./,
- kapitalny remont wszystkich łazienek w szkole - w latach 2006- 2015,
- kapitalny remont auli szkolnej, korytarzy na I piętrze ( gł. budynek i nad aulą ), na II
piętrze oraz 18 sal lekcyjnych – lata 2008 – 2015,
- remont elewacji i dachów / z ociepleniem /: łącznika szkoły, budynku – boczne skrzydło,
budynku z salami komputerowymi – w latach 2007 – 2015,
- wymiana źródła ogrzewania – zlikwidowano 2 stare kotłownie i wyremontowano
pomieszczenia w celu zainstalowania dwóch węzłów cieplnych przystosowanych
do odbioru ciepła z firmy STARPEC,
- urządzono wokół obiektów szkoły skwery zieleni – w latach 2008 – 2014,
- zakup nowych mebli szkolnych ( np. tylko od 2011 roku zakupiono 350 ławek,
620 krzeseł, 45 szaf, 25 biurek ).
- instalacja:
- we wszystkich salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych stanowisk
komputerowych sprzężonych z internetem,
- dwóch pracowni internetowych i centrum multimedialnego,
- monitoringu ( serwer, sieć, 12 kamer ),
- 6 tablic interaktywnych i dodatkowo zamontowanych na stałe 9 rzutników
multimedialnych z ekranami, 19 telewizorów LCD, 30 radiodtwarzaczy CD,
- zakup nowych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas wszystkich zajęć
edukacyjnych, profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego itp.,

 

 

 Ogólny zarys historii Szkół – „poprzedniczek” II LO.

    Obok faktów związanych z obecną szkołą, warto poznać zarys historii związanej ze szkołami branży skórzanej. Tradycja i klimat Tych szkół została bowiem w dużym stopniu podtrzymana i kontynuowana przez liceum. Dzięki Tym szkołom II LO nie miało na starcie „czystej karty” m.in. w zakresie doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych.

      Szkołą wiodącą pośród szkół, które kształciły fachowców w branży skórzanej było Technikum Przemysłu Skórzanego. Jednak zanim ta szkoła; o takiej nazwie się pojawiła; były inne, można powiedzieć – poprzedniczki. Wpierw należy wspomnieć szkołę założoną w Wierzchucinku pod Bydgoszczą. 12 kwietnia 1946 roku przybyło tam 13 chłopców – sierot wojennych z Wileńszczyzny i oni stali się pierwszymi uczniami Zakładu Wychowawczo-Rzemieślniczego, przemianowanego od listopada 1946 roku w Szkołę Przemysłową a w 1947 roku zreorganizowaną na Gimnazjum Przemysłowe Poznańsko-Pomorskich Zakładów Obuwia. Dalszy, dynamiczny rozwój szkoły wiąże się z powołaniem na stanowisko dyrektora Pana Stefana Rządkowskiego, który doprowadził w 1949 roku do przeprowadzki szkoły do Starogardu Gdańskiego. Przeprowadzkę do obecnego budynku przy ul. Kościuszki 131 zakończono we wrześniu 1950 roku. Obok Gimnazjum zaczęły funkcjonować m.in. Liceum Obuwnicze, Technikum Obuwnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Pierwszą maturę przeprowadzoną w 1952 roku - zdało 33 absolwentów. Także w 1952 roku pierwsi absolwenci ( dokładnie 119 osób ) ukończyli ZSZ. Kolejną ważną datą w historii Szkoły jest dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1953/54. Od tego momentu zaczyna funkcjonować nowa nazwa szkoły - Technikum Przemysłu Skórzanego, niezmieniana do zakończenia jej funkcjonowania, czyli do 2002 roku. 

     Absolwenci TPS zawsze bardzo chętnie spotykali się podczas Zjazdów Szkoły oraz spotkań klasowych lub poszczególnych „roczników”. Zjazdy Absolwentów, gromadzące licznych przedstawicieli wszystkich roczników odbyły się w 1956 roku, II w 1961 roku, III z okazji 20-lecia Szkoły w 1966 roku i ostatni z okazji 50-lecia istnienia Szkoły odbył się w 1996 roku.
Przy okazji Obchodów 50-lecia wydano monografię „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Autorzy opracowania - nauczyciele TPS, później II LO Krystyna Gulczyńska i Janusz Marszalec – bardzo szczegółowo opisali ciekawe dzieje JUBILATKI. Charakter monografii; opatrzonej także licznymi zdjęciami; odzwierciedla wstęp, gdzie czytamy m.in.: „ …… Pamięć jest zawodna, ulotna, czas mija „szybciej niż czas”, ludzie odchodzą, wydarzenia dzisiejsze jutro mają już inny wymiar – może więc to krótkie wspomnienie spełni jakąś rolę. Komuś coś przypomni, wydobędzie z niepamięci jakiś fakt, przywoła czyjąś postać, której nie ma między nami. ………”.
Liczne spotkania koleżeńskie połączone z odwiedzinami Szkoły mają także miejsce w sytuacji kiedy TPS przestało już istnieć. Ostatnie odbyły się przy okazji spotkań rocznika 1960- 1965 w dniu 28 maja 2015 roku oraz rocznika 1965-1970 w dniu 29 sierpnia 2015 roku.
Dyrektor Paweł Peikowski przy okazji przygotowań do obchodów 50-lecia Szkoły zapoczątkował organizowanie corocznych spotkań z kadrą kierowniczą TPS. Organizacja tych spotkań - organizowanych w takiej formie - przetrwała aż do 2013 roku. W kolejnym roku, w styczniu 2014 roku, dyrektor Piotr Cesarza zaprosił nie tylko emerytowaną kadrę kierowniczą, ale znacznie poszerzył listę gości. Zapoczątkował zapraszanie wszystkich pracowników / nauczycieli i pracowników administracji i obsługi / TPS i II LO, którzy „rozstali się” ze szkołą z chwilą odejścia na emeryturę.

     Dalsze ważne zmiany organizacyjne TPS i szkół z tą szkołą współdziałających:

- od 1 września 1957 roku przy TPS zaczyna ponownie działać Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie obuwnik ( jeden rocznik uczył się w latach 1949 – 1952 )

- w 1966 r. Szkole nadano imię Jana Kilińskiego,

- od 1968 r. powstaje Wydział Zaoczny Technikum Przemysłu Skórzanego (organizatorem i kierownikiem Wydziału został nauczyciel fizyki Pan Zygmunt Furdyna),

- od 1973 r. powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,

- od 1974 r. z inicjatywy Starogardzkich Zakładów Obuwia zaczyna pracę Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( nauka w trybie zaocznym prowadzona była w latach 1974 - 1986, szkoła wykształciła 132 obuwników i 12 garbarzy),

- od 1976 r. w Zaocznym Technikum Przemysłu Skórzanego wprowadzono dwa nowe kierunki kształcenia: garbarstwo i kaletnictwo,

- od początku roku szkolnego 1979/80 dotychczas działające szkoły (Technikum Przemysłu Skórzanego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Zaoczne Technikum Przemysłu Skórzanego, Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa ) wchodzą w skład nowej struktury organizacyjnej i tworzą Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego,

- od 1 września 1991 r.; z inicjatywy dyrektora Pawła Peikowskiego; przy Zespole Szkół Przemysłu Skórzanego zaczyna działalność II Liceum Ogólnokształcące,

- od 1 września 1995 r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego i II LO otrzymują wspólną nazwę: Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących,

- wraz z zakończeniem roku szkolnego 1996/97 przestaje funkcjonować szkolny internat,

- od 1 stycznia 1999 roku zaczynają funkcjonować nowe struktury samorządowe – powiaty, Powiat Starogardzki staje się dla naszej Szkoły organem prowadzącym, przejmuje od Kuratorium Oświaty w Gdańsku wiele kompetencji ( gł. baza szkoły i finansowanie ), kuratorium sprawuje nadzór pedagogiczny,

- absolwenci z 2001 roku byli ostatnimi słuchaczami Zaocznego Technikum Przemysłu Skórzanego. Szkoła wykształciła 1260 techników w specjalnościach: obuwnictwo przemysłowe / 984 osób /, kaletnictwo / 247 osób / i garbarstwo / 29 osób /,

- 31 sierpnia 2002 r. kończy swoją działalność Technikum Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego. Szkoła wykształciła 3535 techników w specjalnościach: obuwnictwo przemysłowe, kaletnictwo,

- daty „wygaszenia” kształcenia w szkołach zasadniczych:
     - Zasadnicza Szkoła Zawodowa –2002 rok,
     - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna – 2005 rok,

- od 1 września 2006 r. Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących zostaje na podstawie Uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego przekształcony w II Liceum Ogólnokształcące (w dniu 16 października 2006 r. podczas uroczystości podsumowującej działalność szkół skórzanych, sztandar Technikum Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego zostaje przeniesiony do Izby Pamięci. Ostatni poczet sztandarowy tworzyli absolwenci-nauczyciele Szkoły: Wioleta Deja, Alina Szczodrowska i Ryszard Czerwiński).

 

Kierownicy Szkoły:
Kazimierz Kończak ( 12.04.1946 – 03.08.1946 r.)
Eugeniusz Owdziejewski ( 04.08.1946 – 28.02.1947 r.)
Jerzy Piszczek ( 01.03.1947 – 28.02.1947 r. )


Dyrektorzy Szkoły:
Stefan Rządkowski ( 01.03.1947 – 31.08.1969 r. )
Zygmunt Lewandowski ( 01.09.1969 - 31.07.1975 r. )
Henryk Urbański ( 01.08.1975 - 31.08.1988 r. )
Paweł Peikowski ( 01.09.1988 – 31.08.2007 r. )

 

Wicedyrektorzy Szkoły:
Franciszek Rutkowski ( 1950 – 1951 r.)
Jan Elmanowski ( 1950 r. )
Zenon Lewandowski ( 1962 – 1963 r. ), ( 1975 – 1984 r. )
Henryk Urbański ( 1966 – 1975 r. )
Zygmunt Furdyna ( 1980 – 1988 r. ), ( kierownik Wydziału Zaocznego: 1968 – 1980 r. )
Zenon Kroplewski ( 1984 – 1991 r. )
Piotr Cesarz ( 1988 – 2007 r. )
Zenon Poziemski ( 1991 – 2001 r. )

 

Kierownicy Warsztatów Szkolnych:
Sylwester Olek ( 1950 – 1952 r. )
Jan Elmanowski ( 1952 – 1955 r. )
Augustyn Renk ( 1955 – 1962 r. )
Irena Paderewska ( 1962 – 1980 r. )
Jerzy Skrobisz ( 1980 – 1984 r. )
Paweł Peikowski ( 1984 – 1988 r. )
Gizela Rambowska ( 1988 – 1993 r. )
Benedykt Kudelski ( 1993 – 2002 r . )
Irena Czerwińska ( 1995 – 1999 r. )

 

Kierownicy Internatu:
Wanda Topolowa ( 1946 – 1949 r. )
Henryk Lipski ( 1950 – 1951 r., 1952 – 1953 r. )
Antoni Spigarski ( 1951 – 1952 r. )
Jan Beliński ( 1953 – 1974 r. )
Władysław Grot ( 1974 – 1996 r. )
Ludwika Czarnowska ( 1996 – 1997 r. )

 

Kierownicy świetlicy/zajęć pozalekcyjnych
Józefa Lipska ( 1951 – 1953 r. )
Bogumiła Rogoża ( 1953 – 1955 r. )
Zdzisław Moczyński ( 1956 – 1957 r. )
Zygmunt Tarkowski ( 1961 – 1964 r. )
Barbara Bortliczek ( 1964 – 1985 r. )
Teresa Rohde ( 1985 – 1992 r. )

 

Materiały źródłowe i bibliografia:
Kroniki Technikum Przemysłu Skórzanego i II LO.
Protokoły Rad Pedagogicznych TPS i II LO.
Monografia z okazji 50-lecia TPS „By czas nie zaćmił i niepamięć”, autorzy: Krystyna Gulczyńska, Janusz Marszalec.
Monografia z okazji 20-lecia II LO, autorzy: Lucyna Prabucka, Urszula Tuszyńska-Chęć.


Opracował: Piotr Cesarz

Aktualizował Maciej Laska w dniu 1.09.2016

Data dodania: 2023-04-16 20:27:50
Data edycji: 2023-11-08 13:44:51
Ilość wyświetleń: 1087

II LO - SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOWI

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej