Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Biblioteka

           "Każda znajdująca się tu książka, każdy tom,
           posiadają własną duszę. I to zarówno duszę
           tego, kto daną książkę napisał, jak i duszę
           tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno
           ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią"

                                           Carlos Ruiz Zafon

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Podczas ferii i wakacji biblioteka jest nieczynna.


Pracownicy Biblioteki - Nauczycielki:

Iwona Kolaska
Agnieszka Peikowska

Regulamin wypożyczalni

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Biblioteka udostępnia zbiory od września do połowy czerwca każdego roku. 
3. W bibliotece obowiązuje cisza.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
5. Czytelnicy mają możliwość wypożyczenia książek na ferie i wakacje – po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi.
6. Czytelnik może wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.
7. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni.
8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
9. Wypożyczone książki należy szanować i zwracać do biblioteki w należytym stanie.
10. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książę, o ile odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
11. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
12. Ze słowników, encyklopedii, informatorów - można korzystać tylko na miejscu.
13. W wypadku nie przestrzegania regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do zawieszenia czytelnika w prawie do korzystania z biblioteki.

Regulamin czytelni

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
2. Warunkiem korzystania z czytelni jest wpisanie do księgi rejestracji czytelników (należy wpisać datę, nazwisko, klasę, godzinę lekcyjną). 3. Należy zgłosić, z jakiego dokumentu się korzysta. Po przeczytaniu należy zwrócić dokument bibliotekarzowi.
4. W czytelni należy zajmować wyznaczone przez bibliotekarza miejsce.

 

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego

Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać nauczyciele, personel i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach 7:30 – 15:00

1. Z księgozbioru podręcznego można korzystać w pracowni w porozumieniu z opiekunem Centrum.
2. Książki i pomoce można wypożyczać do klas na czas trwania lekcji.
3. Niektóre pomoce można wypożyczać do klas na dłuższy okres, po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem Centrum.
4. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
5. Korzystający z Centrum Multimedialnego obowiązani są znać przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się pod napięciem oraz przepisy p-poż.. Szczególną uwagę należy zwrócić na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
6. Rozpoczęcie pracy następuje po wpisaniu się do Dziennika Centrum Multimedialnego i uzyskaniu przydziału stanowiska komputerowego. Wpis zawiera:
* imię i nazwisko,
* klasę,
* nr stanowiska komputerowego,
7. Wpisanie się do Dziennika Centrum Multimedialnego jest potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem ścisłego przestrzegania przepisów BHP, przepisów p-poż. oraz Regulaminu Centrum Multimedialnego.
8. Czas pracy na stanowisku nie powinien jednorazowo przekraczać dwóch godzin i może być przedłużony tylko w szczególnym przypadkach po uzyskaniu zgody Opiekuna Centrum Multimedialnego.
9. Przy każdym stanowisku może pracować najwyżej dwóch uczniów.
10. W przypadku korzystania z własnych dyskietek należy uzgodnić sposób postępowania z opiekunem Centrum Multimedialnego.
11. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone
12. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów szkolnej sieci komputerowej do celów komercyjnych bez zgody Dyrektora szkoły.
13. Zakazuje się kopiowania programów stanowiących własność Centrum Multimedialnego i Szkoły.
14. Zakazuje się korzystania z programów "pirackich" oraz programów zarażonych wirusem.
15. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
16. W przypadku zatrzymania systemu przez program antywirusowy należy bezzwłocznie zaprzestać dalszej pracy i powiadomić opiekuna Centrum Multimedialnego o zaistniałej sytuacji.
17. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek przełączeń instalacji elektrycznych i dołączania urządzeń peryferyjnych bez zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.
18. Korzystający z Centrum Multimedialnego ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego.
19. Korzystanie z drukarki sieciowej jest możliwe w uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody.
20. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy komputera należy poinformować o tym opiekuna Centrum Multimedialnego.
21. Jeśli uczeń na początku pracy stwierdzi braki w sprzęcie lub wadliwe działanie oprogramowania, powinien zgłosić to opiekunowi i odnotować w uwagach przy swoim wpisie do Dziennika Centrum Multimedialnego. Jeśli po zakończeniu zajęć stwierdzone zostaną jakieś nieprawidłowości, a wpis w zeszycie tego nie uwzględniał to za spowodowanie ich odpowiada korzystający.
22. Do szczególnych obowiązków użytkowników sieci komputerowej należą:
* działanie odpowiedzialne i zgodne z ustalonym prawem (Art. 267,268,269 Kodeksu Karnego, dotyczą włamań do systemów i otwierania zasobów bez stosownych uprawnień),
* bezpieczne korzystania z zasobów sieci internetowej,
* dbanie o sprzęt komputerowy i wyposażenie pracowni,
* bezwzględne dostosowanie się do poleceń nauczyciela i opiekuna Centrum.
23. Wszystkich użytkowników sieci internetowej obowiązuje stosowne zachowanie się w sieci i działanie zgodne z regułami tak zwanej netykiety. Przede wszystkim nie wolno ściągać i przechowywać plików o treści sprzecznej z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi i zasadami współżycia społecznego. Zbiór tych zasad przedstawiony jest w odpowiednich serwisach internetowych
24. Po zakończeniu pracy przy stanowisku należy zadbać o zachowanie swoich zbiorów i wylogować się (nie wyłączamy komputera), oraz fakt ten zgłosić opiekunowi Centrum.
25. Zabrania się przechowywania na serwerze sieciowym plików z muzyką i filmami, osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń mogą utracić indywidualne zasoby bez powiadomienia.
26. Obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku i czystości. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z przeznaczenia Centrum zostaną wyproszone z pracowni.
27. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb, odzieży wierzchniej itp.
28. Nie wypełnienie punktów powyższego regulaminu może pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne, finansowe lub karne.

 


                                                                        Iwona Kolaska

                                                                        Agnieszka Peikowska

 

 

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim i praca nauczyciela bibliotekarza

 

Obowiązki czytelników

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.

 2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący oraz poleca się nosić osłonę nosa i ust w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem bibliotekarzem.

 3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika są wyznaczone oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):

 1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,

 2. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m (oznakowane linią na podłodze).

 1. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6) Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelni oraz wolnego dostępu do księgozbiorów i komputerów.

7) Czytelnicy mogą wysyłać zapytanie dotyczące np. dostępności danej książki w bibliotece drogą elektroniczną przyjętą w szkole ( Librus, lub email: biblioteka2lostg@wp.pl )

 

Obowiązki bibliotekarzy

 1. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych oraz poleca się nosić osłonę nosa i ust w bezpośrednim kontakcie z uczniem.

 2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).

 3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę itp.

 4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

 

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają
  im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.

 2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

 3. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych.

 4. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.

 5. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami,
  aby wspomagać proces dydaktyczny.

 6. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk
  i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.

 7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:

 • linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl ,

 • linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych.

 

 

Opracowały:

Agnieszka Peikowska i Iwona Kolaska

Data dodania: 2023-04-20 08:38:30
Data edycji: 2024-02-18 10:17:09
Ilość wyświetleń: 561

II LO - SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOWI

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej